CF

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Olmalı

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği’ nin Üçüncü Bölüm’ de yer alan 12. Maddesi gereğince:

a) Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,

b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,

c) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,

ç) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,

 

şartlarını yerine getirmiş olan bir kişi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilmektedir.

Piyasa şartlarında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak peki o kadar kolay mı?

Yine Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği’ nin 23. Maddesinde yer alan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı’ nın Görev ve Yükümlülükleri şöyle:

(1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınması Hakkındaki Avrupa Sözleşmesi başta olmak üzere, Basel Anlaşması, Uluslararası Çalışma Örgütü’ nün Kimyasallarla çalışmalara yönelik çalışmalarını, Avrupa Kimya Ajansı’ nın çalışmalarını ve ilgili ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını ve kararlarını takip etmek, ulusal mevzuatların uygulanması hususunda işletmeleri bilinçlendirmekle yükümlüdür.

 

b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınması Hakkındaki Avrupa Sözleşmesi’ nde belirtilen hususlar ışığında işletmeyi bilgilendirmeli ve faaliyetlerinin bu konvansiyonun yükümlülüklerini yerine getirebilir duruma getirmesini sağlamakla yükümlüdür.

 

c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:

 

Danışman her takvim yılı için işletmenin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde belirtilmiş olan faaliyet alanlarına göre tehlikeli madde miktarlarını ve güvenlik hususlarını içeren raporları sunmakla yükümlüdür.

  1. Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.

 

Bir danışmanın işini düzgün yapabilmesi için öncelikle maddelerin doğru bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Bu tanımlama işlemi için doğru ve yetkin kişiler tarafından hazırlanmış olan kimyasallara yönelik olarak Güvenlik Bilgi Formları’ndan, atıklara yönelik olarak Ulusal Atık Taşıma Formları’ndan yararlanılır.

  1. Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.

Sunulacak olan yıllık faaliyet raporunun içeriği için faaliyetlere göre ayrı ayrı olmak üzere miktarların hem maddelerin özel olarak kodlandığı UN Numaralarına göre hem de tehlike sınıflarına göre miktarlarını bulundurmakla yükümlüdür.

  1. ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.

 

Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınması Hakkında Avrupa Sözleşmesi uyarınca belirlenmiş limitler dahilinde gerçekleşmiş kazalar için e-Devlet üzerinden bildirim yapmakla yükümlüdür.

 

  1. Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını.

 

Tehlikeli Maddelerin uygun biçimde (Ambalaj, Tank, Dökme gibi) taşınması için standartlara uygun önerilerde bulunmakla yükümlüdür.

 

  1. ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.

 

Sözleşme kapsamında gerçekleştirilebilecek riskleri azaltma çalışmaları karşılığında bazı yükümlülüklerden muaf kalınabilmektedir. İşletme maliyetleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek bu işlem riskleri azaltmasından dolayı sözleşme tarafından teşvik edilmekte ve danışmanlara tavsiye edilmektedir.

 

  1. Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı işletmenin faaliyetlerini ve işletme şartlarını göz önünde bulundurularak ek güvenlik değerlendirmeleri yapılarak önerilerde bulunabilir.

 

ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’ deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

 

Belirlenmiş olan tehlikeli maddelerin standartlara göre ne şekilde faaliyetlere dahil olabileceği ve bu dahil olma şartlarının neler olduğunun belirlenmesiyle ve bu konuda işletmeyi bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.

 

Tehlikeli Maddelerin taşınabilmesi için standartlarda belirtilmiş olan taşıma ünitelerinin ve araçların kullanılması için öneride bulunmalı ve bunların temini noktasında işletmeye yardımcı olunmalı.

 

e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.

 

Tehlikeli Maddelerin elleçlenmesi amacıyla kullanılan araç ve teçhizatların güvenlik prosedürlerini belirlemek ve prosedürlere uygun seçimler gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

 

f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.

 

Mevzuatlarda gerçekleşebilecek değişikliklerle ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak, ilgili birimler için eğitimler düzenlemek ve bu eğitimlerin notlarını arşivlemekle yükümlüdür.

 

g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.

 

İşletmede görevli olan İş Güvenliği Uzmanı’ nın hazırlamış olduğu Risk Analizlerini, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Uluslararası Çalışma Örgütü’ nün belirlemiş olduğu standartlar ve ilgili diğer mevzuatlara ve standartlara göre değerlendirmek, bu risklere yönelik gerçekleştirilmiş olan eğitim kayıtlarının arşivlenmesini sağlamakla yükümlüdür.

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

 

Gerçekleşen kazalara yönelik risk analizlerinin yenilenmesini ve bu güncel risklere uygun eğitimlerin verilmesini sağlamakla yükümlüdür.

 

h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

 

Tedarikçiler başta olmak üzere taşeron işletmelerin Tehlikeli Maddelerle ilgili prosedürlere ilişkin uygulamaların yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

 

Tehlikeli maddelerin elleçlenmesi operasyonlarında görev alan personellerin prosedürlerinin belirlenmesi ve iş tanımlarına uygun eğitimler almalarını sağlamakla yükümlüdür.

 

i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.

 

Tehlikeli maddelerin elleçlenmesi operasyonlarında görev alan personellerin güvenlik prosedürlerine uygun eğitimler almasını sağlamakla yükümlüdür.

 

j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.

 

Tehlikeli maddelerin taşınması esnasında tehlike özelliklerine göre taşıtta bulunması gereken dökümanların matbularının hazırlanmasını ve güvenlik ekipmanlarının bulunmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.

 

Ciddi sonuçlara sebebiyet verebilecek maddeler ile ilgili faaliyetlerde bulunan işletmeler için güvenlik planının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.

 

Danışman; işletmede gerçekleştirdiği faaliyetlerin hepsini yazılı doküman haline getirmekle ve bunları 5 yıl boyunca kayıt altında tutmakla yükümlüdür.

 

m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.

 

n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

 

Faaliyetlerin güvenli bir şekilde yürümediğini tespit ettiği durumlarda işletme faaliyetlerini gereken önlemler alınana kadar durdurmakla, alınan güvenlik önlemlerini yazılı olarak kayıt altına almakla ve önlemler alınana kadar faaliyetleri tekrar başlatmamakla görevlidir.

 

o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

 

Tehlikeli Malların yüklenmesi için gerekli prosedürlerin uygulanması ve taşıma miktar sınırlamalarına uyulması konusunda dikkatli olunmasını sağlamalıdır.

 

(3) TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.

 

Tehlikeli Maddelerle ilgili faaliyetler esnasında gerçekleşen kazalarla ilgili oluşan zararla ilgili olarak yazılı rapor hazırlamalı ve bu raporu Kamu Kuruluşlarına teslim etmelidir.Belirtilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt eden ve tebliğde belirtilen şartlarla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmaya hak kazanmış kişiler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilirler.