CF

RID Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (RID TMGD)

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 16 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik; Türkiye sınırları içerisindeki ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yabancı tren veya vagonlar dâhil demiryolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, paketleyenleri, dolduranları, boşaltanları, demiryolu alt yapı işletmecilerini ve tehlikeli madde taşınmasında görev alan personel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak ambalajlar ve yük taşıma birimlerini kapsamaktadır.

01.01.2016 itibari ile bu Yönetmelik kapsamındaki taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, tehlikeli malların demiryolları ile taşınması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi ve doldurma ile boşaltma işlemlerinde;  kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

1.8.3.3 Danışmanın asıl görevi, işletme liderinin sorumluluğu altında, işletmenin ilgili faaliyetleri kapsamında uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

İşletme içerisindeki faaliyetlerle ilgili olarak, bir danışmanın belirli görevleri şunlardır:

§     Tehlikeli malların taşınmasını düzenleyen şartlara uygunluğun izlenmesi;

§     Tehlikeli malların taşınması konusunda işletmeye öneriler sunulması;

§    Tehlikeli malların taşınması dâhilindeki işletme faaliyetleri konusunda işletme yönetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor hazırlanması. Bu yıllık raporlar 5 yıl saklanır ve talep edilmesi durumunda ulusal kurumlara ibraz edilir.

 

Danışmanın görevleri, aynı zamanda işletme ile ilgili aşağıdaki uygulamaların ve yöntemlerin kontrolünü de içerir;

§  Taşınan tehlikeli malların tespitini düzenleyen şartlara uygunluğu sağlayan prosedürler;

§   Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin taşınan tehlikeli mallara ilişkin özel şartları dikkate alıp almadığı;

§  Tehlikeli malların taşıma, yükleme ve boşaltımında kullanılan ekipmanların kontrolünde kullanılan prosedürler;

§    Mevzuatta yapılan değişiklikler dâhil olmak üzere, işletme çalışanlarının uygun eğitimi ve bu eğitimin kayıtlarının saklanması;

§   Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza ya da güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygun acil durum yöntemlerinin uygulanması;

§   Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında meydana gelen ciddi kazalar, olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda araştırma yapılması ve gerektiğinde rapor hazırlanması;

§    Kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar gerçekleşmemesi için gerekli olan önlemlerin uygulanması;

§    Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçimine ve kullanımına ilişkin olarak tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili yasal kuralların ve özel gereksinimlerin ne ölçüde dikkate alındığı;

§  Tehlikeli malların taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarının onaylanması;

§    Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında yer alan risklere karşı daha hazırlıklı olmak için önlemler alınması;

§    Taşıma sırasında bulunması gereken dokümanların ve güvenlik teçhizatlarının, taşıma aracında bulunmasını sağlamaya yönelik onaylama prosedürlerinin uygulanması ve bu doküman ve ekipmanların düzenlemelere uygunluğu;

§  Yükleme ve boşaltma işlemlerini düzenleyen şartlara uygunluğu sağlayan onaylama prosedürlerinin uygulanması;

§     1.10.3.2’de belirtilen güvenlik planının bulunması.

 

Muafiyetler

1.8.1.1    RID Taraf Ülkelerin yetkili kurumları aşağıdaki şartların aşağıdaki faaliyetleri yürüten işletmelere uygulanmamasını öngörebilir:

 

(a) Silahlı kuvvetlere ait olan veya silahlı kuvvetlerin sorumluluğunda bulunan taşıma yöntemleriyle gerçekleştirilen tehlikeli mal taşıma faaliyetleri;

(b) Taşıma miktarı ile ilgili olarak, her vagonun; 1.1.3.6, 1.7.1.4 ve Bölüm 3.3, 3.4 ve 3.5'te belirtilenden daha küçük olduğu faaliyetler veya

(c) Asıl veya ikincil faaliyetleri tehlikeli malların taşınması ya da yüklenme ve boşaltılması ile ilgili olmayan ancak bazen çok az tehlike veya kontaminasyon riski içeren tehlikeli malların yurtiçinde taşınmasında ya da yüklenip boşaltılması.