SDS HAZIRLAMA

Kimyasallar, insanlara veya çevreye olumsuz etkiler yaratma potansiyeline sahiptir. Ülkeler ve kuruluşlar insanları ve çevreyi korumak için bir takım kanun ve düzenlemeler geliştirmişlerdir.

Dünya kapsamında kimyasal maddelerin kontrolünün ve aynı prosedürle dolaşımının sağlanması amacıyla, BM nezninde 1970’ li yıllardan beri yapılan çalışmalar neticesinde kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için GHS (Global Harmozine Sistem) oluşturulmuştur. Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi için Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (The Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals – GHS) üzerinde, Birleşmiş Milletlerin (BM) Aralık 2002’ deki Cenevre zirvesinde anlaşmaya varılmıştır. GHS, AB üye ülkelerinde doğrudan uygulanabilir CLP Tüzüğü şeklinde, 31/12/2008 tarihinde kabul edilmiş ve kademeli olarak yürürlüğe girerek bir AB yasal düzenlemesi haline getirilmiştir. CLP tüzüğünün amacı; tüm kimyasalların, tüm dünyada aynı şekilde sınıflandırılmasıyla kimyasalların zararlı özelliklerinden kaynaklanabilecek risklere karşı insan sağlığı ve çevreye yönelik yüksek seviyede bir koruma sağlamaktır. CLP tüzüğü Türkiye’ de, 11.12.2013 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 28848 sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA) kapsamında uygulanmaktadır.

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA) gereğince kapsam dahilinde olan kimyasal maddelere ait hazırlanan bilgi formlarına Güvenlik Bilgi Formu (GBF) denilmektedir. Güvenlik Bilgi Formu, kimyasalların küresel anlamda bir nevi kimlik kartıdır. Bu formu okuyan kişi ürün ve kullanımı hakkında tam bir bilgiye sahip olmaktadır.

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 16 KISIMDAN OLUŞMAKTA OLUP, AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ İÇERMEKTEDİR;

 • Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı
 • Zararlılık tanımlaması
 • Bileşim/içindekiler hakkında bilgi
 • İlk yardım önlemleri
 • Yangınla mücadele önlemleri
 • Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
 • Elleçleme ve depolama
 • Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
 • Fiziksel ve kimyasal özellikler
 • Kararlılık ve tepkime
 • Toksikolojik bilgiler
 • Ekolojik bilgiler
 • Bertaraf etme bilgileri
 • Taşımacılık bilgisi
 • Mevzuat bilgisi
 • Diğer bilgiler

 

13.12.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formu Hakkında Yönetmelik” ile üreticilerithalatçılar veya ürünü dağıtan firmalar, ürün hakkında müşterilerine eksiksiz ve doğru bilgi vermek amacıyla, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğine (SEA) göre hazırlanmış olan güvenlik bilgi formunu vermekle yükümlüdürler. Güvenlik bilgi formları, akredite edilmiş bir kurum aracılığıyla sertifikalandırılmış personel tarafından Türkçe olarak hazırlanmak zorundadır.

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMUNA ATIF YAPAN MEVZUATLAR;

 • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik: R.G. 11.12.2013-28848
 • Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik: R.G. 26.12.2008-27092 mükerrer
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik: R.G. 12.08.2013-28733
 • Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik: R.G. 06.08.2013-28730
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği: R.G. 29.10.2012-28512
 • Biyosidal Ürünler Yönetmeliği: R.G. 31.12.2009-27499 (4.Mükerrer)
 • Atık Yönetimi Yönetmeliği: R.G. 02.04.2015- 29314
 • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik: R.G. 30.12.2013-28867 (Mükerrer)