1.8.3 Güvenlik danışmanı TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kimdir?)

TMGD 2023 Eğitim Takvimi için tıklayın

TMGD olabilmek ve diğer bilgiler için tıklayınız

1.8.3.1 Her işletme, tehlikeli malların karayolu ile taşınması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi ve doldurma ile boşaltma işlemlerinde kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla TMGD, güvenlik danışmanı atar.

1.8.3.2 Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili makamları bu zorunlulukların aşağıdaki işletmelere uygulanmamasını öngörebilir:

(a) Her taşıma ünitesinde 1.1.3.6, 1.7.1.4 ve Bölüm 3.3, 3.4 ve 3.5’te belirtilenden daha küçük miktarlarla faaliyet gösteren işletmeler veya
(b) Asıl veya ikincil faaliyetleri tehlikeli malların taşınması ya da paketleme, doldurma, yükleme ve boşaltma ile ilgili olmayan, ancak bazen çok az tehlike veya bulaşma riski içeren tehlikeli malların yurt içinde taşınması ya da paketleme, doldurma, yükleme veya boşaltma işlemleri olan işletmeler.

1.8.3.3 Danışmanın asıl görevi, işletme yöneticisinin sorumluluğu altında, söz konusu işletmenin ilgili faaliyet limitleri dahilinde uygun araçlarla ve aksiyonlarla, bu faaliyetlerin geçerli zorunluluklara göre ve en güvenli yolla yürütülmesine yardımcı olmaktır.

İşletme içerisindeki faaliyetler bakımından, TMGD’nin belirli görevleri şunlardır:

Tehlikeli malların taşınması hususundaki zorunluluklara uygunluğun izlenmesi;
Tehlikeli malların taşınması hususunda işletmeye öneriler sunulması;
Tehlikeli malların taşınması kapsamındaki işletme faaliyetleri konusunda işletme yönetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor hazırlanması. Bu gibi yıllık raporlar beş yıl süreyle saklanır ve talep üzerine ulusal makamlara ibraz edilir.

TMGD’nin görevleri, aynı zamanda işletme ile ilgili aşağıdaki uygulamaların ve yöntemlerin kontrolünü de içerir; (Aşağıdaki görevler operasyonel görevler değil, kontrol görevleridir).

Taşınan tehlikeli malların tanımlanmasını düzenleyen zorunluluklara uygunluk prosedürlerinin kontrolü;
Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin taşınan tehlikeli mallara ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığının kontrolü;
Tehlikeli malların taşıma, paketleme, doldurma, yükleme ve boşaltımında kullanılan donanımların kontrol prosedürlerinin uygulanmasının kontrolü;
Mevzuatta yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarının uygun şekilde eğitimi ve bu eğitimin kayıtlarının saklandığının kontrolü;
Tehlikeli malların taşınması, paketleme, doldurma, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza ya da güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygun acil durum prosedürlerinin hazır olup olmadığının veya uygulanıp uygulanmadığının kontrolü;
Tehlikeli malların taşınması, paketleme, doldurma, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında meydana gelen ciddi kazalar, olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda araştırma yapıldığının ve gerektiğinde rapor hazırlandığının kontrolü;
Kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin alındığının ve uygulandığının kontrolü;
– Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve kullanımına ilişkin olarak tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili yasal kuralların ve özel gereksinimlerin ne ölçüde dikkate alındığının kontrolü;
Tehlikeli malların taşınması, paketleme, doldurma, yüklenmesi veya boşaltılmasında yer alan çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarının doğrulanması;
Tehlikeli malların taşınması, paketleme, doldurma, yüklenmesi veya boşaltılmasında yer alan risklere karşı daha hazırlıklı olmak için önlemler alındığının kontrolü;
Taşıma sırasında bulunması gereken belgelerin ve güvenlik donanımlarının, nakil vasıtasında bulunduğunu temin etmeye yönelik doğrulama prosedürlerinin uygulanması ve bu belge ve donanımların düzenlemelere uygunluğunun kontrolü;
Paketleme, doldurma, yükleme ve boşaltma işlemlerini düzenleyen zorunluluklara uygunluğun temin edilmesine yönelik doğrulama prosedürlerinin uygulandığının kontrolü;
1.10.3.2’de belirtilen güvenlik planının yapıldığının kontrolü.

TMGD Eğitimi için tıklayınız

SRC5 Belgesi Eğitimleri için tıklayınız