TMGD nedir/kimdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD), tavsiye vermek, yasal gerekliliklere uygunluğu izlemek ve yıllık raporun hazırlanmasını sağlamak için onaylanmış bir kişidir. TMGD’nin; Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınmasına ilişkin rolüyle ilgili hükümler ADR Anlaşması EK-1 1.8.3’de listelenmiştir.

Kimler TMGD atamalı?

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması veya ilgili ambalaj, yükleme, boşaltma veya boşaltma işlemlerine dahil olan bir teşebbüsün, kalifiye bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ataması gerekir. Bir TMGD’nın işlevi, tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili olarak; sağlık, güvenlik ve çevre konularında size tavsiyede bulunmaktır.

Etkilenen teşebbüsler şunlardır:

 1. Ambalajlama, doldurma veya yükleme dahil olmak üzere taşıma için tehlikeli mallar “gönderen”;
 2. Tehlikeli malların taşınmasında kullanılan kara taşıtlarının operatörleri;
 3. Yük nakliyecileri veya depoları gibi nihai varış yerlerine (geçici depolama dahil) geçişte tehlikeli yükleri yükleyen (bu kategori, karayolu taşıtlarında veya dışında tehlikeli maddeleri yükleyen / yükleyen liman ve havaalanlarındaki teşebbüsleri de kapsamaktadır);

Bir TMGD’nin sorumlulukları;
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının rolleri ve sorumlulukları hakkında bir TMGD ataması gereken teşebbüsleri bilgilendirmeyi amaçlayan rehberlik geliştirilmiştir: Bu konuyla ilgili bizimle iletişimize  geçiniz.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR

 • ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
 • Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 • IATA DGR: Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeler
 • IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu
 • İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
 • İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Tebliğ kapsamında faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişiler
 • RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği
 • Taşıt/Araç: Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan ADR ve RID’da yer alan karayolu ve demiryolu taşıtları
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD): Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişi
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası (TMGDS): Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifika
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesi (TMGDEYB): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına düzenlenen belge
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi (TMGDE): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesine (TMGDEYB) sahip eğitim kuruluşlarında görev yapan İdare tarafından yetkilendirilmiş eğiticiler
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi belgesi (TMGDEB): TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında görev yapacak eğiticilere İdare tarafından düzenlenen belge
 • Yönetmelik: 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

 

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI TEBLİĞİ AŞAĞIDAKİ İŞLETMELERİ KAPSAR;

 • Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeleri,
 • Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,
 • 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesislerini,
 • Gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeleri kapsar.

 

YASAL MEVZUAT

Tehlikeli maddeler ile herhangi bir şekilde bağlantısı olan, (üreten, ambalajlayan, depolayan, elleçleyen, yükleme-boşaltma yapan, taşıyan ve bazı ürünleri de belli miktarlarda kullanan) her işletmelerin 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” (“TMGD“) ile çalışmak veya bu konuda danışmanlık hizmeti veren firmalardan hizmet almaları gerekmektedir.

 

GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Türkiye 22 Mart 2010’dan bu yana Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Sözleşme’ye (ADR) taraf olmasına rağmen birçok gerekliliğini yerine getirmemekteydi. Tehlikeli maddeler ile faaliyet gösteren işletmelerin TMGD Tehlike Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırması da ADR’nin temel gerekliliklerinden biridir.

Risk analizi, kimyasalların kullanımı, depolanması, taşınması vs sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir.

İşyerlerinde çalışma şartlarından veya işin yürütülmesi esnasındaki koşullardan kaynaklanan çeşitli riskler bulunmakta, bu riskler sebebiyle çeşitli sıklık ve büyüklükte kazalar meydana gelmektedir. Risk analizi düzenleme programı kapsamında işletmelerde veya sahalarda belirlenen risklerin bertaraf edilmesi için uygun çözüm metotları sunmaktadır.