Türkiye’nin ADR Konvansiyonu’na  Entegrasyonu

‘ADR Konvansiyonu’ (ADR Anlaşması) 1968 yılından beri uygulanmakta olup, “Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Karayollarında Taşınmasına Dair Avrupa Anlaşması” olarak tanımlanmaktadır. Bugün itibariyle bu Anlaşmaya 28’i Avrupa Birliği üyesi olmak üzere 2010 yılından itibaren Türkiye’nin de içinde bulunduğu toplam 48 ülke bu Anlaşmaya taraftır.

Bu Anlaşmanın içerdiği kurallar zinciri; tehlikeli maddelerin yer aldığı süreçlerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeyecek şekilde yeniden yapılandırılmasına rehberlik etmektedir. İlgili tavsiyeler taraf ülkelerin iç mevzuatlarına yasalarla aktardığında ise yaptırım özelliği kazanmaktadır.

 

 • TÜRKİYE ‘de ADR mevzuatına entegrasyon:

 ADR Konvansiyonu, tehlikeli yüklere konu olan üretim, taşıma, endüstriyel depolama ve nihai ambalajlama faaliyetlerinin yer aldığı süreçlerin yeniden yapılandırılmasını gerekli kılmıştır. Bu amaca yönelik yasal adımlar Türkiye’de 30.11.2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanun ile kabul edilen Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına paralel olarak atılmıştır.

Ülkemizde; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 24.10. 2013 tarihinde yayınladığı (28801 Sayılı) Yönetmelik tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasında, bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların, taşıt sürücü veya operatörlerin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Mevzuatlar ilgili Bakanlığın Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olup, 30.12.2016 tarih ve 29934 Sayılı Yönetmelikle düzenlemelere bazı değişiklikler getirilmiştir.

 

 • ADR Yönetmeliğine Uyumlandırma:
 • Tehlikeli Madde süreçlerinde faaliyette bulunmak için gerekli olabilecek yetkinlik onayları aşağıda sıralanmaktadır:
 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi: Sınıf-1 Patlayıcı, Sınıf-6 Zehirli ve Bulaşıcı, Sınıf-7 Radyoaktif ve Taşıma kategorisi “0” olanlar için her türlü, diğer tehlike sınıflarında yıllık 50 Ton ve üstü, gönderme, ambalajlama, yükleme, boşaltma ve alıcı olma durumunda Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) ile ruhsatlandırılma
 • Taşımacılık faaliyetlerinde bulunacaklar için (C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2) ilgili yetki belgeleri
 • Taşıt uygunluk belgesi ile TSE tarafından taşımayı gerçekleştiren taşıtın ADR Yönetmeliğine uygunluğun kontrolü
 • Tehlikeli mal taşımacılığı sürücü eğitim sertifikası: Tehlikeli Madde taşıyan şoförlerin Temel, Tanker, Sınıf-1 ve Sınıf-7 alanlarında alabilecekleri belli eğitim sonrası edinecekleri SRC5/ADR Belgeleri
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdamı: Yukarıdaki süreçlerde yer alan ve faaliyeti bulunan bütün Şirketlerin; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti alması gerekmektedir.

 

 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürecinin farklı aşamalarında faaliyette bulunan Şirketlerin konumlarına göre (gönderici, alıcı, dolduran, yükleyen, boşaltan, paketleyen, taşımacı, taşıt sürücü veya operatör veya taşıt sahipleri) Türkiye’de yürürlükte olan ADR Yönetmeliği’nde tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

 • Denetimle Görevli ve Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

 

Denetim görevlerini yerine getirmeye ve denetimler sırasında saptadıkları kusur ve ihlaller için tutanak düzenlemekle yetkili ve yükümlüler de yukarıda belirtilen ilgili mevzuat esaslarına göre belirlenmiştir.

 

Tehlikeli Madde taşımacılığına ilişkin sürece bağlı olarak yetkili merciler farklılık göstermektedir ve aşağıda listelenmektedir:

 • Bakanlıkça yetkili kılınmış Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü personeli ile Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri personeli,
 • Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,
 • Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,
 • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,
 • Trafik polisi,
 • Trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli,
 • Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının gümrük müdürleri ve yardımcıları ile muayene memurları ve gümrük muhafaza memurları,
 • Savcılar (Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 174).

 

 • Yasal Düzenlemeler Kapsamındaki Yaptırımlar:

 Yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükler yerine getirilmediği ve/veya kurallara uyulmadığı durumlarda ihlalin niteliği ve sıklığına göre farklı yaptırımlar uygulanabilmektedir. Söz konusu yaptırımlar uyarma, her sene yeniden değerleme oranlarıyla artan idari para cezaları, yetki belgelerinin iptali, faaliyet durdurma ve hapis cezası bağlamında yürürlüğe konulabilir.

Şirketlerin faaliyet alanları ve Tehlikeli Madde Taşımacılığında rol aldığı süreçler çerçevesinde; ADR uyumlama profilinin çıkarılmasına, gerekli düzenlemelerin yapılacağı hizmetlerin belirlenmesine, bunun sürdürülebilir nitelikte ve kalitede Şirketlerin iş yapma modeline eklemlenmesine olan gereksinme kaçınılmazdır.

ADRTÜRK olarak sizin Şirket’inizin de ADR Konvansiyonu’na entegrasyon sürecini en doğru şekilde yönetmek üzere sizlere hizmet vermekten memnunluk duyacağımızı buradan belirtmek isteriz.